Menors

NORMES D’ACCÉS MENORS Al RECINTE ELS MENORS DE FINS A 6 ANYS ACCEDEIXEN DE MANERA GRATUÏTA Al SOM FESTIVAL . NO HAN DE PAGAR ENTRADA PERÒ HAURAN D’ANAR ACOMPANYATS DEL SEU PARE, MARE O TUTOR LEGAL

Les persones menors de 14 anys podran accedir al Festival pagant l’entrada corresponent i hauran d’anar acompanyats pels seus pares o un tutor/a. Els tutors/as hauran de portar la documentació que els identifique com a tals. Les persones menors d’entre 14 i 16 anys complits podran accedir al Festival pagant l’entrada corresponent només hauran d’aportar en l’accés unaautorització signada pels seus pares o un tutor/a.

Els menors de 16 i 17 anys, havent pagat la seua entrada, podran accedir al recinte en les mateixes condicions que els adults sense necessitat d’anar acompanyats i sense necessitat de presentar l’Autorització d’accés.

Durant la seua estada en el recinte, els pares o tutors legals seran responsables de qualsevol acció que el menor realitze. Perquè això siga possible és necessari presentar a l’entrada del recinte la següent documentació: DNI, llibre de família, passaport de tots dos o document legal que acredite la relació patern filial o de responsabilitat sobre el menor.

D’altra banda el pare, mare o tutor haurà de signar un document de descàrrec pel qual es fa responsable del menor mentre aquest es trobe a l’interior del recinte. A més dels documents corresponents, els pares, mares o tutors hauran de portar una entrada vàlida si necessiten accedir al recinte. Hauran d’acompanyar al menor dins del recinte, sense que siga possible la seua estada de manera individual.

En tot moment tant els pares o tutors legals com el menor hauran de portar el seu DNI o passaport per si fora requerit per part del personal de l’organització per a acreditar la seua identitat. En el cas d’estrangers hauran d’aportar els documents oportuns del seu país d’origen. Tant l’autorització d’assistència com el document de descàrrec podran recollir-se i emplenar-se a
l’entrada del recinte.

L’Organització informa que la legislació vigent prohibeix expressament la venda d’alcohol als menors de 18 anys, per a això s’identificarà a cada menor amb una polsera amb la qual no li serà possible comprar alcohol. El menor deurà en tot moment portar visible aquesta polsera, aixícom el seu DNI.

La falta de compliment dels requisits anteriors, seran motiu d’expulsió del recinte i no donaran dret a cap reembossament del preu abonat per l’entrada del menor.