R.C. Náutico de Castellón

4 - 20 AGOSTO

política de menors

Els menors de fins a 3 any poden accedir de manera gratuïta al festival acompanyats dels seus pares, però no poden ocupar cap seient en el cas de que hi hagen. Per a poder ocupar un seient hauràn d’adquirir una entrada de pagamento.

Les persones menors de 16 anys podrán accedir al festival abonant la corresponent entrada i acompanyats dels seus pares o tutors legals. Els tutors deuràn portar la documentació que els identifique com a tal. Les persones de més de 16 anys cumplits podrán accedir al festival abonant la corresponent entrada sols deuràn portar en el acces una autorizació firmada pels seus pares o un tutor i còpia del DNI de la persona que autoritza.

D’una altra banda, el pare/mare o tutor/a deurà signar un document de descàrreg de responsabilitat que es pot trobar a la web www.somfestival.es a l’apartat política de menors per el que es fa responsable del menor mentre aquest es trobe a l’interior del recinte. A mes a mes dels documents corresponents, els pares/mares o tutors/es deuran portar una entrada vàlida i acompanayar al menor dins del recinte, sense que siga possible la seua estança de manera individual.

En tot moment tant els pares/mares o tutors/es legals com el menor deurán portar el seu DNI o passaport per si fora requerit per part del personal d’organització per a acreditar la seua identitat. En el cas d’estrangers, deuràn aportar els documents oportuns del seu país d’orígen. Tanta l’autorització d’assitencia com el document de descàrreg podràn arreplegar-se i cumplimentar-se en el accès al recinte.

L’organització informa de que la legislació vigent prohibeix expressament la venta d’alcohol a menos de 18 anys.

L’incompiment d’aquestos requisits, seràn motiu d’expulsió del recinte i no donaràn dret a reembolsament del preu abonat per l’entrada del menor,