R.C. Náutico de Castellón

DEL 25 JULIO - 16 AGOSTO

política de menors

En www.somfestival.es ens preocupa la seguretat i protecció dels menors d’edat tant en l’entorn digital com durant l’assistència al nostre festival. Per això, en compliment de la normativa vigent, i amb l’objectiu de garantir la seua protecció, hem establert una política de menors que permet l’assistència al festival en les condicions descrites a continuació.

 

1.General

 

Aquesta política de menors estableix les normes i regulacions relatives a l’assistència de menors d’edat al Festival de Música a Castelló, Comunitat Valenciana. L’objectiu d’aquesta política és assegurar un entorn segur i adequat per a tots els assistents, inclosos els menors d’edat, i garantir el compliment de la normativa local i nacional vigent.

 

  1. Definició de menors

 

Per als fins d’aquesta política, un menor es defineix com a qualsevol individu que no haja complert 18 anys en la data de l’esdeveniment.

 

3.Accés al festival de menors d’edat

 

Es permet l’assistència al festival de persones de qualsevol edat, tenint en compte els següents requisits:

 

3.1 Menors de 3 anys

 

Els menors de fins a 3 anys podran accedir de forma gratuïta al festival, no obstant això, no podran ocupar un seient llevat que s’adquirisca una entrada de pagament per a ells.

 

Hauran d’estar acompanyats en tot moment pel seu pare, mare o tutor legal.

 

És imprescindible que tant els pares, mares o tutors legals com el menor porten amb ells el seu DNI o passaport, en cas que el personal de l’organització ho requerisca per acreditar la seua identitat. En el cas d’estrangers, hauran de proporcionar els documents oportuns del seu país d’origen.

 

3.2 Menors de 14 anys

 

Les persones menors de 14 anys podran accedir al festival adquirint l’entrada corresponent i sempre i quan vagin acompanyades pels seus pares o un tutor/a legal. Els tutors legals hauran de portar amb ells la documentació que els acredite com a tals.

 

El pare, mare o tutor legal haurà de signar un document d’accés i responsabilitat de menors, disponible a la secció Política de Menors de www.somfestival.es, en el qual es fa responsable del menor mentre es trobe en el recinte del festival. El menor haurà de portar amb si en tot moment el document d’informació personal per als casos de pèrdua, que es troba contingut en l’autorització descarregable. A més, hauran de portar una entrada vàlida i acompanyar al menor dins del recinte en tot moment.

 

És imprescindible que tant els pares, mares o tutors legals com el menor porten amb si el seu DNI o passaport, en cas que el personal de l’organització ho requereixi per acreditar la seua identitat. En el cas d’estrangers, hauran de presentar els documents oportuns del seu país d’origen.

 

3.3 Menors de 16 anys

 

Els menors de 16 anys han d’estar acompanyats per un adult responsable (major de 18 anys) en tot moment durant l’esdeveniment. L’adult responsable ha de ser un pare, mare, tutor legal o familiar directe. Es permet un màxim de 3 menors per cada adult responsable.

 

El pare, mare o tutor legal haurà de signar un document d’accés i responsabilitat de menors, disponible a la secció Política de Menors de www.somfestival.es, en el qual es fa responsable del menor mentre es trobe en el recinte del festival. A més, hauran de portar una entrada vàlida i acompanyar al menor dins del recinte en tot moment.

 

És imprescindible que tant els pares, mares o tutors legals com el menor porten amb si el seu DNI o passaport, en cas que el personal de l’organització ho requereixi per acreditar la seua identitat. En el cas d’estrangers, hauran de presentar els documents oportuns del seu país d’origen.

 

3.4 Menors de 18 anys

 

Els joves de 16 i 17 anys podran accedir al festival sense la necessitat d’estar acompanyats per un adult, però hauran de presentar una autorització signada pel seu pare, mare o tutor legal, juntament amb una fotocòpia del DNI o document d’identitat del responsable que signa l’autorització.

 

  1. Identificació

 

Tant els menors com els seus acompanyants adults hauran de portar amb si una identificació oficial vàlida amb fotografia (com el DNI, passaport o targeta d’identitat) que mostre la seua data de naixement. L’organització de l’esdeveniment es reserva el dret de sol·licitar aquesta identificació en qualsevol moment durant el festival.

 

  1. Zones restringides

 

Hi ha àrees del festival que poden tenir restriccions d’accés segons l’edat per raons de seguretat o altres causes. Els menors no podran accedir a aquestes àrees i hauran d’estar acompanyats pel seu adult responsable en tot moment en cas que s’apropin a elles.

 

  1. Consum d’alcohol i tabac

 

Està estricte prohibida la consumició i compra d’alcohol i tabac per part de menors en el festival. El personal de l’esdeveniment i els venedors podran sol·licitar en qualsevol moment el document d’identitat per verificar l’edat dels assistents.

 

  1. Seguretat i benestar

 

Els adults responsables han de vetllar per la seguretat i el benestar dels menors a la seua càrrec en tot moment durant el festival. L’organització de l’esdeveniment no es fa responsable de la supervisió de menors. SUMMER OF MUSIC FESTIVAL CASTELLO AIE no assumeix la responsabilitat de la supervisió dels menors durant la seua estada al recinte. La custòdia i supervisió en tot moment, així com el seu correcte comportament, és responsabilitat directa dels seus pares, mares o tutors legals.

 

  1. Incompliment de la política

 

L’incompliment d’aquesta política de menors pot resultar en l’expulsió de l’esdeveniment, sense dret a reemborsament, tant per al menor com per a l’adult responsable.

 

  1. Canvis en la política

 

L’organització del Festival de Música a Castelló es reserva el dret de modificar aquesta política en qualsevol moment, segons les circumstàncies o la legislació aplicable.